शान्त सुन्दर वातावरणमैत्री बर्दिबास नगरिमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । आ.व. २०७५/७६ को निती ,कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न । कुल बजेट : ८७,३९,०६,०००/- , चालुगत खर्च तर्फ : ८,५२,००,०००/-(१६ .३३%) , पुजिगत खर्च तर्फ : ४३,६६,०६,०००/-(८३ .६७%) , सशर्त तर्फ: ३५,२१,००,०००/-(तोकिएको)......