सबै वडाहरूबाट व्यत्तिगत घटना दर्ता लगायत स्थानिय कर संकलन online बाटै गर्न सकिने.. अा.व.२०७५/७६ काे कुल बजेट : ८७,३९,०६,०००/- , चालुगत खर्च तर्फ : ८,५२,००,०००/-(१६ .३३%) , पुजिगत खर्च तर्फ : ४३,६६,०६,०००/-(८३ .६७%) , सशर्त तर्फ: ३५,२१,००,०००/-(तोकिएको).......