FAQs Complain Problems

news

घर जग्गा नामसारी सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ब.न.पा.ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन
२)निवेदकका नागरिकता प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
३) मृतक र निवेदक विचका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
४) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
५) सर्जमिन मुचुल्का गरी बुभ्नु पर्र्नेे भए सर्जमिनमा साक्षी 
   बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
६) चालुु आ. व. सम्मकोे मालपोत र घर जग्गा कर वा
  एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेकोे रसिद

प्रक्रिया: 

१) निवेदन सहित तोकिएकोे कागजातहरु पेश गर्र्नेे
२) वडा  अध्यक्ष/वडा  सदस्य/वडा  सचिवले   
  सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्र्नेे
३) निवेदन दर्र्ता गर्र्नेे
४) तोकिएकोे कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन 
   मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्र्नेे
५) निवेदकले तोकिएकोे शुल्क बुझाउने
६) चलानी  गरी  निवेदकलार्ई  सिफारिस उपलब्ध 
   गराउने
७) कानुनी जटिलता भएकोे देखिएमा कानुनी राय 
   लिईनेछ ।