FAQs Complain Problems

news

Act, law and directives

Post date Document
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ 02/12/2019 - 16:34 PDF icon 10.......नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
बर्दिबास नगरपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका 02/12/2019 - 15:48 PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका (नमुना).pdf
सम्पति कर ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 15:43 PDF icon सम्पितकर व्यावस्थापन.pdf
भवन इजाजत तथा नक्सा पास कार्यविधि २०७४ (क) 02/12/2019 - 15:32 PDF icon भवन इजाजत.pdf
बालश्रम मूक्त नगरपालिकाको स्थापनाको लागि कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 15:20 PDF icon वाल श्रम मुक्त न. पा कायर्यिविधि.pdf
ब.न.पा.को विपत ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 14:28 PDF icon बिपद व्यवस्थापन.pdf
अायाेजना संचालन कार्यविधि (२०७४) 02/08/2019 - 14:01 PDF icon CCF02092019_0003.pdf
बर्दिबास नगर कार्यपालिकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि (२०७४) 02/08/2019 - 12:16 PDF icon CCF02092019_0001.pdf
बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड श्रोत पुस्तिका 10/31/2018 - 15:35
अार्थिक विनियाेजन एेन २०७५/ ७६ 08/23/2018 - 15:24 PDF icon IMG_0002.pdf

Pages